Mamy 7239 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Faktura na osobę fizyczną

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 27.12.2012

Planuję założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Chcę się zajmować sprzedażą internetową. Nie będę VAT-owcem, a formą rozliczania będzie ryczałt. Mam możliwość nabycia towaru w jednym z serwisów internetowych, ale firma prowadząca ten serwis twierdzi, że wystawia faktury VAT tylko na osoby fizyczne. Czy mam kupić towar na własną osobę? Co zrobić potem, aby móc sprzedawać towar w ramach mojej działalności gospodarczej?

 

Bogusław Nowakowski

W opisanej sytuacji nie trzeba czynić jakichkolwiek niezwykłych działań. Nie wiem, z jakiego powodu sprzedawca nie chce Panu wystawić faktury – trudno komentować mi ten aspekt w opisanym stanie faktycznym. Jest Pan osobą fizyczną, więc zastrzeżenie wystawiania faktur na osoby fizyczne jest dla Pana obojętne. Prowadząc działalność, dalej będzie Pan osobą fizyczną. Jeśli sprzedawca dokonuje sprzedaży w ramach działalności gospodarczej, co do zasady musi wystawić Panu fakturę lub rachunek. Pan musi te dokumenty przechowywać. Jeśli natomiast osoba ta sprzedaje towar poza działalnością, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności, to sytuacja jest nieco inna.

 

Przechodząc do meritum, jeśli chodzi o podatnika niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu, to podatnik taki obowiązany jest – na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – do posiadania i przechowywania m.in. dowodów zakupu towarów.

 

Dowodami zakupu mogą być nie tylko otrzymane faktury, lecz również rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis otrzymanego towaru.

 

W sytuacji gdy nie otrzymuje Pan przy zakupie faktury, rachunku, a nawet paragonu fiskalnego, powinno wystarczyć sporządzenie przez Pana jako dowodu zakupu tzw. dowodu wewnętrznego wraz z opisem towaru.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Niestety w tym temacie zdania bywają podzielone, gdyż zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Zgodnie z tymi przepisami podstawą zapisów są „dowody księgowe, którymi są:

 

1) faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej »fakturami«, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub

2) inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

 

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

 

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie”.

 

Jak stanowi § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 

„§ 14. 1. Na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

 

2. Dowody, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć wyłącznie:

 

1) zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;

2) zakupu od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0);

3) wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika;

4) zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych;

5) kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących;

6) zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych;

7) wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele;

8) opłat sądowych i notarialnych;

8a) opłaty skarbowej uiszczanej znakami tej opłaty do dnia 31 grudnia 2008 r.;

9) wydatków związanych z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi danych, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2; podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu”.

 

W związku z powyższym problematyczne jest, jak dokumentować zakup od osób fizycznych nieprowadzących działalności, szczególnie że osoby takie nie mają obowiązku wystawiania rachunków. W mojej praktyce spotkałem się z akceptacją przez organy w takiej sytuacji dowodu wewnętrznego połączonego z pisemną umową ze sprzedawcą i takie rozwiązanie polecałbym przy braku możliwości uzyskania faktury czy rachunku.

 

Problem, który Pan porusza, znany jest doktrynie. Przykładowo A. Bartosiewicz i R. Kubacki wskazują: „Problematyczny jest sposób dokumentowania zakupów od osób fizycznych nieprowadzących działalności. Osoby takie ani bowiem nie mają, ani zazwyczaj nie chcą wystawiać rachunków. Zwykle również wzbraniają się przed sporządzaniem pisemnych umów dotyczących zakupu towarów.

 

W piśmie z dnia 6 kwietnia 2006 r., US40-DF2/415-19/VII/2006, http://sip.mf.gov.pl, naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola zajął pryncypialne stanowisko, że w przypadku tego rodzaju zakupów (od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), jak również przy nabyciach w drodze zamiany rzeczy, zakupy powinny każdorazowo być udokumentowane fakturami bądź rachunkami i nie podlegają one księgowaniu w ewidencji przychodów.

 

Nie można się do końca zgodzić z tym stanowiskiem. W przypadku gdy specyfika działalności skutkuje praktyczną niemożnością uzyskania dowodów zakupu (w postaci faktur czy też rachunków), podatnik powinien posiłkować się wystawianiem dowodów wewnętrznych, nawet jeśli możliwości takiej wyraźnie nie przewidują mające odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Oczywiście dowody powyższe podlegają swobodnej ocenie organu podatkowego, która powinna być prowadzona w szczególności z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego” (Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz, ABC 2011).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus IV =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Wykonawca nie chce wystawić faktury

Zgodziłem się na wykonanie remontu u pewnego człowieka niejako po znajomości, dlatego umowa była ustna. Klient nie chciał żadnych rachunków, był to remont bez umowy. Najpierw wyremontowałem pomieszczenie małego sklepu, wszystko odbyło się bez żadnych nieporozumień między mną a klientem. Następnie poproszono mnie o wycenę remontu mieszkania: cena wstępnie została ustalona, wypłacono mi zaliczkę i rozpocząłem prace. Tak jak i wcześniej przez cały okres prac nie miałem żadnych problemów z klientem – wszystko było w jak najlepszym porządku. Wykonałem całość robót i okazało się, że trzeba będzie poczekać na pieniądze. Byłem cierpliwy. Tymczasem po dwóch miesiącach zamiast pieniędzy otrzymałem list od klienta z żądaniem faktur na materiały, których niestety nie posiadam – mój błąd, oraz z żądaniem wystawienia faktury z wcześniejszą datą, czyli datą sprzed dwóch miesięcy. Co powinienem teraz zrobić jako wykonawca, który nie chce wystawić faktury?

Faktury na inną osobę

W najbliższym czasie będę otwierał portal internetowy, w którym będą się zapisywać użytkownicy. Będą tam podawać swoje pełne dane. Moje pytanie dotyczy fakturowania. Czy mogę wystawić fakturę użytkownikowi na inną firmę? Księgowa twierdzi, że jeżeli użytkownik podaje swoje dane, to faktura musi być wyłącznie na jego dane. Z mojego punktu widzenia dla urzędu skarbowego to nie ma różnicy, na jakie dane wystawiam fakturę, ważne, abym ją wystawił i zaksięgował. Czy jednak się mylę?

Dowody sprzedaży

Prowadzę firmę księgarską. Zamierzam wprowadzić dodatkowo skup (za gotówkę) i sprzedaż książek używanych. Jakie powinny być dowody zakupu (szczegóły) oraz co ma widnieć na dowodzie sprzedaży. Jaka stawka VAT będzie właściwa?

wizytówka Szukamy prawników »