Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką, która została sprzedana

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 04.05.2017

Przed 12 laty skradziono nam ciągnik. Wartość szkody według dokumentów wyniosła 80 tys. zł. Sprawca kradzieży trafił do więzienia za to i inne przestępstwa. Wiem jednak, że jakiś czas temu wyszedł warunkowo. W trakcie postępowania w sądzie złożyliśmy wniosek do prokuratury o zabezpieczenie roszczenia na nieruchomościach i do sądu o naprawienie szkody. Na skutek złożonych pism dokonano wpisu do ksiąg wieczystych obwinionego (gospodarstwo rolne). W ubiegłym miesiącu otrzymałem pismo z sądu dotyczące zapytania o uregulowanie należności przez obwinionego. Z dalszych faktów, które wyszły na jaw, okazało się, że zabezpieczone grunty kupił inny rolnik, który obecnie usiłuje wykreślić wpis dotyczący zabezpieczenia na hipotece. Proszę o informację, czy moja należność jest dalej aktualna. Jakie kroki powinienem podjąć, aby wyegzekwować wreszcie odszkodowanie?

Tomasz Krupiński

Co do zasady, zgodnie z art. 17 ustawy o księgach wieczystych i hipotece – wskutek ujawnienia prawa osobiste i roszczenia uzyskują skuteczność wobec praw nabytych przez czynność prawną po ich ujawnieniu. Po ujawnieniu prawa osobistego lub roszczenia w księdze wieczystej żadne prawo nabyte w drodze czynności prawnej po tym ujawnieniu nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla tego prawa osobistego lub roszczenia. Powyższe oznacza, że Pana roszczenie o zapłatę odszkodowania jest skuteczne względem każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej – o ile nabycie własności nieruchomości (w tym przypadku jest to nieruchomość rolna obejmująca gospodarstwo rolne) nastąpiło w drodze czynności prawnej, tj. np. umowy kupna lub darowizny i miało miejsce już po ujawnieniu (wpisaniu) roszczenia do księgi wieczystej.

 

Szczupłość przedstawionego przez Pana opisu stanu faktycznego sprawy nie pozwala przesądzić, czy istotnie taka sytuacja zachodzi w Pana przypadku. Przyjmując jednak, że spełnione są przesłanki rozszerzonej skuteczności roszczenia ujawnionego przez wpis w księdze wieczystej, wskazać należy, że do dochodzenia zaspokojenia Pana wierzytelności o zapłatę odszkodowania z nieruchomości obciążonej hipoteką zasadniczo potrzebny jest tytuł wykonawczy wydany przeciwko właścicielowi nieruchomości będącemu dłużnikiem rzeczowym, tj. aktualnym właścicielem nieruchomości.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W opisanym stanie faktycznym po wytoczeniu powództwa przeciwko właścicielowi doszło jednak do zbycia nieruchomości na inną osobę. Ponadto z opisu wynika również, że posiada Pan wyrok (tytuł egzekucyjny) przeciwko sprawcy kradzieży – z tym, że nie jest jasne, czy jest to tytuł wykonawczy (czyli wyrok zaopatrzony już w klauzulę wykonalności), czy też nie. Jeśli nie, wówczas należy wszcząć postępowanie klauzulowe – tj. napisać do sądu, który wydał wyrok, pismo procesowe, w którym wnioskować się będzie o wydanie odpisu wyroku wraz klauzulą wykonalności. Wiąże się z tym opłata kancelaryjna w kwocie 6 zł za każdą stronę wyroku. Wyrok wraz z klauzulą odbiera się osobiście w sekretariacie sądu – jeśli taki był wniosek – a jeśli nie, to sąd doręcza taki wyrok będący już tytułem wykonawczym. Pamiętać również należy, że wyrok zasadzający dane świadczenie jest ważny dziesięć lat, a po upływie tego okresu następuje skutek w postaci przedawnienia (art. 125 § 1 K.c.). Z opisu nie wynika, czy ten termin jest zachowany, czy nie – jeśli nie, zasadnym będzie rozważenie wytoczenia nowego powództwa przeciwko nabywcy nieruchomości.

 

Zasadniczo więc nie ma potrzeby wytaczania nowego, osobnego powództwa przeciwko nabywcy nieruchomości, gdyż tzw. powaga rzeczy osądzonej wyroku zapadłego już przeciwko sprawcy kradzieży obejmuje również nabywcę. Klauzula wykonalności winna być więc przez sąd nadana przeciwko nabywcy, pomimo tego że tytuł egzekucyjny (wyrok) na niego nie opiewa.

 

Koniecznym wymogiem jest jednak to, aby przejście uprawnień lub obowiązków zostało wykazane we wniosku o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 788 § 1, art. 825 pkt 3 i art. 840 § 1 pkt 2). Można tego dokonać, przedkładając wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli wyrokowi – kopię aktu notarialnego, obejmującego czynność prawną, mocą której nieruchomość została przeniesiona (akt notarialny jest dokumentem urzędowym). Dokument taki można zdobyć np. składając wniosek o przeglądanie akt księgi wieczystej w czytelni sądu, która prowadzona jest dla zbytej nieruchomości (odpowiedni wniosek składa się do sądu, który prowadzi księgę wieczystą dla nieruchomości). We wniosku powyższym należy wykazać interes prawny w przejrzeniu akt księgi wieczystej. Finalnie w klauzuli wykonalności sąd powinien wskazać nabywcę nieruchomości jako dłużnika.

 

W braku takich dokumentów, jak wskazany akt notarialny, pozostaje jeszcze możliwość uzyskania wyroku ustalającego przejście uprawnienia na nabywcę – ale już w osobnym postępowaniu – co może być uciążliwe i czasochłonne.

 

Posiadając już tytuł wykonawczy, należy udać się do komornika sądowego – przy czym aktualnie może to być dowolnie wybrany komornik na terenie kraju – lub też skierować do tegoż komornika na piśmie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem poczty. Komornik będzie prowadzić egzekucję z obciążonej nieruchomości, przy czym jako strona w postępowaniu egzekucyjnym występować będzie już nabywca nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus cztery =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Kredyt na firmę zaciągnięty przez połnomocnika

Kilka lat temu założyłem firmę, a potem wyjechałem za granicę do pracy. Firmę pozostawiłem ojcu i dałem mu pełnomocnictwo do jej prowadzenia. Ojciec wziął kredyt na firmę i go nie spłacił. Nie rozumiem, czemu komornik ściąga teraz pieniądze z nas obu. Czy jest jakaś możliwość, żeby tylko ojca - pełnomocnika obciążyć spłatą tego kredytu?

Dług w firmie pożyczkowej

Mieszkam od kilku lat w za granicą. Kiedy opuszczałem Polskę, miałem niespłacony kredyt w firmie pożyczkowej. Teraz chcę przyjechać do kraju, ale boje się, że mogę być zatrzymany na lotnisku. Co powinienem zrobić?

Egzekwowanie spłaty wierzytelności z darowizny otrzymanej od dłużników

Mój tata miał wyrok sądowy, który zapadł w 2004 roku. Zasądzono spłatę długu pewnej firmie. Komornik sądowy umorzył jednak postępowanie, stwierdzając bezskuteczność egzekucji i tytuł wykonawczy zwrócił wierzycielowi. W międzyczasie rodzice przekazali mi w akcie darowizny mieszkanie. Teraz natomiast wspomniana firma wzywa mnie do sądu w charakterze pozwanego o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej. Co mogę zrobić, by uniknąć spłaty opisanego długu? Czy sprzedaż nieruchomości mnie przed tym uchroni (i czy wtedy nabywca będzie zobowiązany do zapłaty długu)? Kiedy mija okres przedawnienia?

wizytówka Szukamy prawników »