Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Domaganie się zwrotu bonifikaty na dom przez urząd miasta

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 18.05.2017

Moje pytanie dotyczy przekształcenia użytkowania wieczystego we własność hipoteczną. W 2008 r. mama i ja przekształciłyśmy użytkowanie wieczyste domu we własność hipoteczną. Z tego tytułu otrzymałyśmy 80% bonifikaty. Warunki bonifikaty to użytkowanie domu na cele mieszkalne na 5 lat od daty przekształcenia. W domu jest również zameldowany na stale mój brat. Nie mieszka w tym domu. Natomiast w 2011 r. otworzył on spółkę z o.o. wraz z kilkoma wspólnikami i zarejestrował na adres naszego domu. Brat nie jest współwłaścicielem domu. Dzisiaj otrzymałam pismo, w którym urząd miasta domaga się zwrotu bonifikaty. Brat nigdy nie podjął faktycznej działalności w ramach spółki. Co teraz mamy zrobić?

Izabela Nowacka-Marzeion

Zgodnie z art. 4 ust. 15 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, organ, który wydał decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na której rzecz zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. Z kolei na podstawie art. 4 ust.7 pkt 2 i 11a tejże ustawy, warunki skorzystania z bonifikaty określa uchwała rady /sejmiku jednostki samorządu terytorialnego. Powyższa uchwała może doprecyzować przesłanki zwrotu bonifikaty, w szczególności zabronić  użytkowania nieruchomości jako lokalu, w którym prowadzi działalność przedsiębiorca (którym jest spółka z o.o.).

 

W braku dookreślenia przesłanek zwrotu bonifikaty w uchwale, przesłanki jej zwrotu należy interpretować przede wszystkim zgodnie z ich literalnym brzmieniem. Skoro Pani przyrodni brat nie jest współwłaścicielem nieruchomości, można domniemywać, że nie był on również użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej prawem użytkowania wieczystego.  Nie można go zatem uznać za osobę „na rzecz której zostało przekształcone prawo”, więc jego działania nie mogą stanowić podstawy zwrotu bonifikaty.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Sam fakt zameldowania w nieruchomości nie kreuje zameldowanemu żadnych praw do niej. Jest to jedynie potwierdzenie miejsca pobytu danej osoby. Aby zarejestrować spółkę z o.o. w 2011 r., zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami (art. 19b ust. 1 pkt 2 ustawy o krajowym rejestrze sądowym), do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca dołączał w szczególności dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których miała znajdować się siedziba spółki. Dokumentem tym może być nawet umowa, na której mocy spółka będzie mogła korzystać z nieruchomości. W związku z powyższym sam dowód zameldowania w Państwa nieruchomości nie był podstawą zarejestrowania spółki. Abstrahując od prawidłowości rejestracji spółki, jeśli nie doszłoby nigdy do zawarcia takiej umowy ze spółką, to nie byłyby Panie odpowiedzialne za wykorzystanie nieruchomości na cele inne niż mieszkalne, a w konsekwencji zobowiązane do zwrotu udzielonej bonifikaty, gdyż nie wykorzystałyby Panie nieruchomości na inne cele niż mieszkalne.

 

Inaczej sprawa będzie wyglądać w przypadku zawarcia przez Panie ze spółką umowy najmu lub użyczenia nieruchomości. Wówczas niestety, jak się wydaje, można byłoby przyjąć, że takim postępowaniem pozwoliły Panie na zmianę celu wykorzystania nieruchomości, z mieszkalnego na mieszany: mieszkalno-gospodarczy, co uzasadniałoby żądanie przez prezydenta miasta zwrotu bonifikaty. W każdym wypadku mają Panie możliwość wnioskowania o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty albo kwestionowania zasadności obowiązku zwrotu na drodze administracyjnej.

 

Pierwszą możliwością jest złożenie do organu, który zażądał zwrotu bonifikaty, podania, w którym zwrócą się Panie o odstąpienie od żądania zwrotu, opisując sytuację i wskazując, że jest to szczególna okoliczność, z powodu której nie powinny Panie zostać obciążone zwrotem wartości bonifikaty. Odstąpienie jednak od tego żądania zależy wyłącznie od uznania organu administracji i nie może być w żaden sposób wymuszone.

 

Z kolei z uwagi na to, że żądanie zwrotu wartości bonifikaty należy do kompetencji organu administracji publicznej, do postępowania w tej kwestii stosuje się przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 1 pkt 1 k.p.a.). Organ, żądając zwrotu bonifikaty musi, według z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także według wyroku NSA z dnia 8.04.2011r. (sygn. akt I OSK 887/10), wydać decyzję administracyjną. Od każdej decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie (art. 127 § 1), o czym organ powinien pouczyć treści decyzji wraz z podaniem procedury składania odwołania (art. 107 § 1). Jeśli wciąż maja Panie czas na wniesienie odwołania, chcąc zaskarżyć tę decyzję, należy wnieść odwołanie, postępując zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Jeśli z kolei nie wniosły Panie odwołania w terminie, decyzja stała się ostateczna, jednak jej podważenie wciąż będzie ewentualnie możliwe, poprzez stwierdzenie nieważności decyzji z powodu  rażącego naruszenia prawa (art. 156 § 1 pkt 2).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus I =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Śmierć strony postępowania administracyjnego

W 2007 r. rodzice nabyli mieszkanie (współwłasność). Blok stoi na działce będącej w użytkowaniu wieczystym. Wspólnota wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rodzice ustanowili mnie swoim pełnomocnikiem. Po jakimś czasie zmarł mój tata. Nie przeprowadziliśmy jeszcze postępowania spadkowego (mam trzech braci). Jak mamy postąpić? Jak dalej będzie prowadzona sprawa przekształcenia, skoro doszło do śmierci strony postępowania administracyjnego?

 

Przekształcenie gruntu o statusie użytku ekologicznego na działkę budowlaną

Jestem od 2001 r. właścicielem działki, którą w 2003 r. włączono w pas ekologiczny. Odprowadzany jest podatek rolny za łąki klasy IV. Czy gmina ma prawo pobierać podatek za grunt ekologiczny? Co powinniśmy zawrzeć we wniosku o przekształcenie części gruntu na teren pod zabudowę?

Zamiana działki ze Skarbem Państwa

Moja mama jest właścicielem działki położonej w mieście. Na działkę był zatwierdzony 5 lat temu plan zagospodarowania. Chcemy tę działkę wymienić na inną (o podobnej powierzchni), należącą do Skarbu Państwa. Na tę działkę także był zatwierdzony plan miejscowy (3 lata temu). Co byłoby dla nas korzystniejsze – czy najpierw mama powinna dokonać zamiany ze Skarbem Państwa, a potem dokonać darowizny, czy lepiej zrobić to w odwrotnej kolejności? Czy darowizna wiąże się z jakimiś konsekwencjami finansowymi?

wizytówka Szukamy prawników »