Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Dokumenty potwierdzające eksport towaru z dostawą do Niemiec

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 07.04.2017

Prowadzę jednoosobową firmę produkującą meble. Często wożę meble do Niemiec busem dostawczym (do 3,5t). Samochód nie ma tachografu, jest zarejestrowany na mnie. Jakie dokumenty przewozowe powinienem posiadać?

Izabela Nowacka-Marzeion

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym*:

 

„Art. 3. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób;

2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;

3) zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.”

 

„Art. 17. 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisu z tego zezwolenia, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisu z tej licencji, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisu z tej licencji, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, a także rodzaje zabezpieczeń licencji wspólnotowej, mając na uwadze ujednolicenie wzorów dokumentów i ich zabezpieczenie przed fałszowaniem.”


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Zgodnie z rozporządzeniem**:

 

„§ 3. Określa się następujące wzory licencji:

1) na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

4) na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”

 

W objaśnieniach do załącznika 5. rozporządzenia czytamy:

 

„Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nie uprawnia do wykonywania przewozów drogowych.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy obejmuje pośrednictwo w przewozach krajowych i międzynarodowych.”

 

Przekazywanie zleceń dalszym przewoźnikom, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym, jest traktowane jako pośrednictwo przy przewozie rzeczy, zatem podlega przepisom art. 5 ust. 1 (wymagania odnośnie posiadania licencji) i art. 5 ust. 3 pkt 3 (wymagania odnośnie posiadania sytuacji finansowej określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokość 50 tys. euro) i w związku z powyższym wymaga uzyskania licencji.

 

Aby starać się o uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, należy przygotować:

 

 1. oświadczenie dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji,
 2. kopię certyfikatu kompetencji zawodowych, przynajmniej jednej z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem drogowym,
 3. oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 4. dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność finansową. Przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Zabezpieczenie finansowe potwierdza się określonymi dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokość 50 000 euro.
  Wymóg potwierdza się rocznym sprawozdaniem finansowym lub dokumentami potwierdzającymi:
  – dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  – posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  – udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  – własność nieruchomości.
 5. dowód wniesienia opłaty.

 

Przewozy rzeczy wykonywane pojazdami o DMC do 3,5 t są zwolnione z obowiązku używania tachografów. Zarówno w Polsce, jak i w większości państw UE czas pracy kierowców takich pojazdów nie podlega więc kontroli drogowej. Wyjątek to terytorium Niemiec, gdzie normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków mają zastosowanie także do mniejszych pojazdów do przewozu towarów, tj. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,8 t do 3,5 t. Kierowcy tych samochodów są obowiązani prowadzić i mieć przy sobie tzw. karty kierujących pojazdem. Okres ich przechowywania wynosi 28 dni kalendarzowych. W takim formularzu należy na bieżąco zapisywać czas jazdy, wszelkie inne czasy pracy, przerwy i okresy odpoczynku.

 

W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik powinien posiadać następujące dokumenty:

 

 1. kopię faktury,
 2. specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,
 3. dokument zawierający co najmniej:
  1. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;
  2. określenie towarów i ich ilości;
  3. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt a) lub b), znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  4. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

 

Jeżeli zebranie wymienionych wyżej dokumentów byłoby kłopotliwe lub niemożliwe bądź jeżeli nie potwierdzałyby one jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 

 1. „korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

 

 

 

 

* Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265, z późn. zm.)

** Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy - 1 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność). Czy firma ponosi koszt tego badania?

Przejęcie przez gminę części udziału w drodze wewnętrznej

W wyniku podziału gruntu powstały drogi wewnętrzne pomiędzy działkami, połączone z drogą publiczną. Jestem właścicielem działki, ale nie mam udziału w drodze wewnętrznej. Czy gmina ma obowiązek przejąć na własność pozostałą część udziału w drodze wewnętrznej?

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na drodze znaków drogowych „uwaga, zwierzęta gospodarskie”? Czy jest szansa na wprowadzenia ograniczenia prędkości lub progów zwalniających?

wizytówka Szukamy prawników »