Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Czy mając rentę socjalną, można ubiegać się o rentę rodzinną?

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 17.05.2011

Niedawno zmarł mój tata. Po jego śmierci mama przeszła na rentę rodzinną. Mieszkam z mamą i mam na stałe ustalone prawo do renty socjalnej jako osoba niezdolna do pracy. Czy mogę otrzymywać rentę rodzinną?

 

Izabela Nowacka-Marzeion

Uwzględniając obowiązujące przepisy prawa, stwierdzić należy, że osoba uprawniona do renty socjalnej może równocześnie pobierać rentę rodzinną.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U z 2003 r. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) „renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 

  1. przed ukończeniem 18. roku życia;
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej”.

 

Ustawodawca zastrzega, że osobie, która powyższe spełnia warunki, przysługuje:

 

  1. „renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała,
  2. renta socjalna okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa”.

 

Zgodnie z treścią art. 5 „ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu, zwany dalej »lekarzem orzecznikiem«, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

 

Odnosząc do powyższych przepisów oraz opierając się na treści pytania, można stwierdzić, że Pan posiada orzeczoną niezdolność do pracy o charakterze stałym i przyznaną rentę socjalną na stałe.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie zatem z treścią art. 7 ust. 1 „renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego”.

 

Zauważyć należy, że ustawodawca wśród przesłanek warunkujących prawo do renty socjalnej nie wymienia renty rodzinnej.

 

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała wymogi do uzyskania jednego z tych świadczeń.

 

Do renty rodzinnej po zmarłej osobie mają prawo: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione – do ukończenia 16. roku życia lub 25. roku życia, jeżeli się uczą oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 roku życia.

 

Z powyższego wynika, że zachowuje Pan również prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu – po ukończeniu 25. roku życia, o ile komisja lekarska ZUS (orzecznik ZUS) stwierdzi, że stał się Pan osobą całkowicie niezdolną do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia.

 

Z treści pytania wynika, iż posiada Pan stwierdzoną całkowitą niezdolność do pracy na trwałe, w związku z powyższym renta rodzinna (na jedną osobę przysługuje w wysokości 85% świadczenia zmarłego) przysługuje na stałe.

 

Podstawę prawną stanowi art. 68 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

 

Sadzę, że jak najszybciej, jeszcze w tym miesiącu, należy złożyć wniosek o wypłatę renty rodzinnej. ZUS nie wyrównuje renty rodzinnej wstecz, dlatego upływ czasu jest dla Pana bardzo niekorzystny.

 

Podpowiadam, że wniosek o rentę rodzinna można wysłać pocztą, nawet niekompletny, liczy się data nadania listu jako data wpływu do ZUS, który najwyżej potem wezwie Pana celem uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty.

 

Wyjaśniam także, że zgodnie z treścią art. 9 ustawy o rencie socjalnej „w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy”.

 

Ustawodawca zastrzega również, iż „renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy” (ust. 2).

 

Dodam, że „renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” (art. 6 ust. 1).

 

Przy czym od dnia 1 marca 2010 r. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 706,29 zł. Od dnia 1 marca 2010 r. najniższa renta rodzinna wynosi 706,29 zł.

 

Reasumując, pobierając rentę socjalną, ma Pan również prawo do renty rodzinnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - sześć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Renta rodzinna a przysposobienie

Mój syn od 1998 r. pobiera rentę rodzinną po ojcu. W 2008 r. mój obecny mąż przeprowadził pełne przysposobienie syna; syn otrzymał wtedy nowy numer PESEL. Teraz zorientowałam się jednak, że ZUS ma cały czas stary PESEL syna. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Czy syn utraci rentę?

Renta rodzinna po ukończeniu 25. roku życia

Rozpocząłem studia II stopnia w październiku 2011 r. Planowo powinienem je zakończyć w grudniu 2013 r. W grudniu ukończyłem również 25. rok życia. Złożyłem podanie o przedłużenie studiów do lutego 2014 r. i uzyskałem zgodę. Dostałem również zaświadczenie do ZUS, że kończę naukę w lutym. Mimo to dostałem decyzję z ZUS o wstrzymaniu wypłaty renty rodzinnej po ojcu ze względu na ukończenie 25. roku życia. Napisałem o przedłużenie renty do lutego, czyli momentu zakończenia studiów, ale dostałem decyzję odmowną. Przesyłam ją w załączniku, a także inne dokumenty związane ze sprawą. Co zrobić? Czy mogę się odwołać od decyzji ZUS?

Przyznanie renty socjalnej

Złożyłam wniosek o rentę socjalną, powołując się na umiarkowany stopień niepełnosprawności przyznany mi przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych znalazłam bowiem informację, że całkowita niezdolność do pracy jest traktowana na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Powołałam się na to, ponieważ spełniam warunki do otrzymania renty socjalnej wymienione w ustawie: jestem pełnoletnia, niepełnosprawna od urodzenia i – jeśli dobrze interpretuję ustawę – całkowicie niezdolna do pracy (ponieważ mam umiarkowany stopień niepełnosprawności).

 

Otrzymałam jednak od ZUS następującą odpowiedź: „Zakład odmawia Pani prawa do renty socjalnej, ponieważ orzeczenie stwierdzające umiarkowany stopień niepełnosprawności zostało wydane 1 czerwca 2012 r., czyli po 30 września 2003 r. Zatem brak podstaw prawnych do przyznania renty”.

 

Mam niepełnosprawność orzeczoną od 1998 r.; obecnie mam dwa orzeczenia, pierwsze do 16. roku życia (wydane w kwietniu 2003 r.) i drugie – po 16. roku życia (wydane w 2012 r.). W pierwszym z tych orzeczeń nie ma zapisu o stopniu niepełnosprawności – bo wtedy ich nie przyznawano – jednak choruję wciąż na to samo (co wynika z orzeczeń). Czy rzeczywiście nie przysługuje mi renta? 

Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli pobieram rentę rodzinną?

Otrzymuję rentę rodzinną po mężu, a poza tym pracuję. Niestety umowa kończy mi się za dwa tygodnie. Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli pobieram rentę rodzinną?

wizytówka Szukamy prawników »