Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Choroba Alzheimera a sprzedaż wspólnej nieruchomości

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 29.04.2017

Kilkanaście lat temu dziadkowie zapisali mi w testamencie mieszkanie. Dziadek zmarł 3 lata temu – na otwarciu testamentu przyjąłem po nim spadek. Babcia żyje, ale zmaga się z chorobą Alzhaimera. Ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności ze wskazaniem, że potrzebuje opiekuna. W związku z tym zabieram ją do siebie i stąd pytanie: czy istnieje możliwość sprzedaży tego mieszkania za życia babci, skoro i tak nie będzie tam mieszkać? Nie chciałbym dodatkowo ponosić kosztów jego utrzymania. Co można zrobić, żeby się tego mieszkania pozbyć?

Anna Sufin

Rozumiem, że przedmiotowy lokal mieszkalny należał do majątku wspólnego Pana dziadków. Tym samym należy stwierdzić, iż aktualnie Pan i Pańska babcia jesteście współwłaścicielami w częściach ułamkowych tego lokalu.

 

Sprzedaż nieruchomości wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli i równoczesnej obecności u notariusza sporządzającego umowę sprzedaży. Ewentualnie współwłaściciela przy sprzedaży nieruchomości może reprezentować pełnomocnik. Niemniej pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości również wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

 

Nie ma więc możliwości, by sprzedał Pan mieszkanie samodzielnie bez udziału babci.

 

Mając na uwadze chorobę Pańskiej babci, może powstać wątpliwości, czy jest ona zdolna do powzięcia świadomej decyzji i swobodnego wyrażenia swojej woli (tj. czy jest zdolna do dokonania czynności prawnej). Zgodnie z naszym prawem notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy jej strona ma zdolność do czynności prawnych. Oczywiście momentem rozstrzygającym jest chwila sporządzenia aktu notarialnego, tj. czy w tej chwili strona umowy miała możliwość podjęcia świadomej decyzji i zrozumienia skutków prawnych swojego oświadczenia.

 

Umowa zawarta z osobą niemającą zdolności do czynności prawnej jest umową nieważną z mocy samego prawa.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Tym samym, jeśli notariusz odmówi sporządzenia pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości, czy umowy sprzedaży, gdyż poweźmie wątpliwość co do poczytalności babci, to pozostanie tylko próba uzyskania zgody sądu opiekuńczego na sprzedaż nieruchomości po uprzednim ubezwłasnowolnieniu babci.

 

W polskim systemie prawnym wyróżnia się ubezwłasnowolnienie całkowite i ubezwłasnowolnienie częściowe.

 

Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem (art. 13 Kodeksu postępowania cywilnego, zwany dalej „K.p.c.”).

 

Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw (art. 16 K.p.c.).

 

Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu wydaje sąd okręgowy (w składzie trzech sędziów zawodowych) po przeprowadzeniu postępowania.

 

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek. Z wnioskiem mogą wystąpić małżonek, krewni w linii prostej (czyli rodzice, dzieci, wnuki itd.) lub rodzeństwo.

 

Wnioskodawca musi wykazać, iż ubezwłasnowolnienie jest uzasadnione okolicznościami faktycznymi. Przede wszystkim musi więc on udowodnić, że w danym przypadku zachodzą przesłanki ubezwłasnowolnia całkowitego lub przynajmniej częściowego. W przeciwnym razie wniosek zostanie oddalony. W tym celu należy przedstawić dokumentację medyczną osoby, której wniosek dotyczy.

 

Musi Pan pamiętać, że proces orzekania o ubezwłasnowolnieniu jest procesem złożonym, wieloetapowym. Sąd nie może poprzestać tylko wysłuchaniu argumentów wnioskodawcy, lecz musi ustalić, czy dana osoba rzeczywiście cierpi na wskazane we wniosku schorzenie oraz czy schorzenie to uniemożliwia lub przynajmniej utrudnia prowadzenie spraw tej osobie.

 

Powyższe ustalenia niewątpliwie wymagają wiadomości specjalnych, stąd nie obejdzie się bez powołania biegłego psychiatry i zapoznania się z historią choroby osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona.

 

Wniosek należy złożyć do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania babci. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł.

 

Po ubezwłasnowolnieniu babci sąd rejonowy miejsca zamieszkania babci ustanowi dla niej opiekuna lub kuratora. Następnie opiekun (kurator) będzie mógł dopiero wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus osiem =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Dyskoteka w budynku mieszkalnym

Mój dom sąsiaduje z budynkiem, w którym odbywają się dyskoteki. Czasami uczestniczy w nich ponad 300 osób. Dochodzi do zakłócania ciszy nocnej, bójek, dewastacji mienia nieruchomości sąsiednich, spożywania alkoholu poza dyskoteką, nie wspominając już o głośnej muzyce i drganiach. Budynek jest zarejestrowany jako mieszkalny. Czy właściciel mógł zmienić sposób użytkowania budynku? Co zrobić, aby pozbyć się tak uciążliwego sąsiada? Czy można tę działalność zakwalifikować jako organizowanie imprez masowych?

Zrzeczenie się prawa własności

Obecnie trwa sprawa o zniesienie współwłasności działki i domu. Współwłaściciele nie chcą dokonywać prac adaptacyjnych lokali, a mnie nie zależy na tym domu. Czy w czasie trwania sprawy mogę się zrzec udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub gminy?

Udostępnienie pomieszczenia w mieszkaniu spółdzielczym operatorowi kablówki

Jestem właścicielem mieszkania spółdzielczego, do którego przynależy pomieszczenie gospodarcze (jest ono wymienione w księdze wieczystej mieszkania). Przez pomieszczenie to operator telewizji kablowej chce przeprowadzić kabel doprowadzający sygnał do budynku (prace wymagają wierceń i montażu kabla). Jakiego wynagrodzenia i w jakiej formie mogę domagać się za udostępnienie tego pomieszczenia?

wizytówka Szukamy prawników »