Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Brak podpisu wójta na drugiej stronie aktu nadania awansu zawodowego dla nauczyciela mianowanego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 26.06.2017

Na drugiej stronie aktu nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela mianowanego pod uzasadnieniem nie ma podpisu wójta (na pierwszej stronie tego aktu jest podpis i pieczęć oraz pieczęć urzędowa). Czy brak tego podpisu (tylko pod uzasadnieniem) powoduje nieważność wydanej decyzji? Jeśli tak, to jak naprawić błąd?

Marta Handzlik

Treść decyzji administracyjnej uregulowana jest w Kodeksie postępowania administracyjnego:

 

„Art. 107. § 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

 

§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.

 

§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

 

§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny”.

 

Należało zatem ocenić, czy brak podpisu organu lub osoby przez niego upoważnionej jest wadą istotną, pozbawiającą ten akt charakteru decyzji administracyjnej, o czym mowa w art.,107 § 1.

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i piśmiennictwem (por. np. wyrok NSA z dnia 10.10.2008r. IIGSK 508/07, LEX nr 516791, B. Adamiak, Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986, s. 50) brak podpisu na decyzji jest wadą istotną, prowadzącą do oceny, że chodzi wówczas o pismo będące projektem decyzji. W konsekwencji prowadzi to do stwierdzenia, że pismo to nie wchodzi jeszcze do obrotu prawnego i nie wywołuje skutków, z którymi przepisy łączą konsekwencje prawne. Nie ma przy tym znaczenia, czy pismo to zostało stronie doręczone. Co prawda art. 110 łączy związanie organu treścią decyzji między innymi z chwilą doręczenia, podkreślić jednak należy, że w przepisie tym mowa jest o decyzji, a więc akcie zawierającym niezbędne składniki, pozwalające uznać imperatywne oświadczenie woli organu administracji właśnie za decyzję.

 

Za minimum elementów decyzji administracyjnej traktuje się cztery składniki takie, jak oznaczenie organu, adresata decyzji, czyli stron, rozstrzygnięcie i podpis osoby uprawnionej do jej wydania (wyrok WSA w Opolu z dnia 24.06.2008 r., sygn. akt II SA/Op 164/08). Nawet jednak to minimum wymaga podpisu odpowiedniej osoby do uznania ważności decyzji.

 

Jak określono w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2009 r., sygn. akt II OSK 108/08:

 

„Uzasadnienie decyzji stanowi obowiązkowy jej składnik. Z faktu tego wynika obowiązek podpisania przez wszystkich członków składu orzekającego także uzasadnienia decyzji. Brak podpisu pod uzasadnieniem decyzji jednego z członków składu orzekającego – nawet jeżeli samo rozstrzygnięcie podpisane zostało przez cały skład orzekający – powoduje, iż nie został spełniony wymóg wydania decyzji przez organ kolegialny. W przypadku wydania decyzji przez organ kolegialny wszyscy członkowie organu winni złożyć swój podpis nie tylko pod rozstrzygnięciem ale również pod uzasadnieniem decyzji. Jako obowiązkowy składnik decyzji uzasadnienie służy do objaśnienia toku myślenia składu orzekającego, który doprowadził do zastosowania danego przepisu prawnego”.

 

Podobne stanowisko wyrażone zostało w innych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z uwagi na to powinna zostać wydana prawidłowa, nowa decyzja, bowiem ta traktowana jest jako projekt.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus trzy =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Przeniesienie do innej klasy

Rodzice ucznia szkoły, w której jestem dyrektorem, pozostają w konflikcie, oboje mają pełne prawa rodzicielskie. Został złożony pozew o rozwód. W sprawach dotyczących szkoły podejmują sprzeczne decyzje. Dziecko jest uczniem klasy sportowej, która to klasa realizuje program szkolenia sportowego (biegi, w tym długodystansowe), a nie jak inne klasy ogólnodostępne podstawę programową z wychowania fizycznego. Ojciec złożył podanie o przeniesienie ucznia do innej klasy równoległej wraz ze zwolnieniem lekarskim z zajęć bardziej forsujących, jednocześnie zarzucając mi, że nie jestem w stanie zapewnić uczniowi w tej klasie realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Matka na przeniesienie nie wyraża zgody. Czy dyrektor może bez zgody matki dokonać takiego przeniesienia uchwałą rady pedagogicznej, motywując taki krok koniecznością zapewnienia możliwości realizacji podstawy programowej z zajęć wychowania fizycznego? Dotychczas próbuję uzyskać zgodę matki, ale bezskutecznie. Szkoła zgłosiła już wcześniej do sądu rodzinnego problem braku wspólnych decyzji i niepokój o bezpieczeństwo chłopca.

 

Zawody sportowe – prawa nauczyciela opiekującego się startującymi uczniami

Witam. Pracuję w szkole sportowej. Systematycznie z młodzieżą startujemy w zawodach sportowych. Czy godziny przepracowane w czasie zawodów sportowych (opieka trenerska) są traktowane jako godziny dydaktyczne, czy jako opiekuńcze? Czy nauczyciele w takiej szkole mogą mieć dodatkowe wynagrodzenie za opiekę w czasie startów w zawodach?

 

Kandydacka służba wojskowa

Mam pytanie dotyczące kandydackiej służby wojskowej. Uczę się w szkole wojskowej. Chciałbym zrezygnować z nauki, ale wiem, że wiąże się to z odpowiednimi kosztami. Czy mogę ubiegać się o  zwolnienie z tych kosztów ze względu na trudną sytuację finansową? Czy ewentualnie mogę starać się o rozłożenie płatności na raty? Co powinno znaleźć się we wniosku?

 

wizytówka Szukamy prawników »